Doneer

Elke gift is welkom!

Daarvan financieren wij de ontwikkelingskosten van het gedroomde Herdenkingscentrum.

U kunt doneren op rekening nummer NL95 RABO 0370989783 t.n.v. St. Vrienden van de Gedachteniskerk, onder vermelding van ‘donatie’ en uw naam.

Op dit moment is onze ANBI status in aanvraag. Die hopen wij in september te krijgen. Als u wilt doneren of legateren kunt u contact opnemen via dit formulier.

Hartelijk dank voor uw steun!

Om te voldoen aan de verplichting voor een ANBI-status vermelden we hier het volgende:

Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk 
Herenstraat 82
3911 JG Rhenen

Email: info@gedachteniskerkrhenen.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82423628
RSIN: 862465424
Activiteiten: Het faciliteren van de Gedachteniskerk als monument ter nagedachtenis van de gevallenen van de Tweede wereldoorlog en het gebruik voor maatschappelijke en culturele doeleinden.

Doelstelling van de Stichting:
Onze doelstelling is vastgelegd in onze statuten dd. 1 april 2020:
“Artikel 2: De stichting heeft tot doel het behouden van de Gedachteniskerk te Rhenen, een en ander op zodanige wijze dat het blijvend bewaren en in goede conditie houden van dit historisch en cultureel waardevolle monument wordt gewaarborgd, waarbij het kerkelijke en spirituele karakter van de kerkruimtegebouw zoveel mogelijk gewaarborgd zal worden, alsmede de functie als monument ter nagedachtenis van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en allen die door de tijd gestorven zijn in en vanwege hun strijd voor vrede en vrijheid, alsmede de toegankelijkheid van het gebouw en het gebruik voor algemeen maatschappelijke en culturele doeleinden.”

Beleidsplan
In ons beleidsplan 2023-2025 , dat op 23 juni 2023 werd vastgesteld wordt beschreven hoe de bovenstaande doelstellingen bereikt worden. De stichting wil inde komende drie jaar de volgende programmering ontwikkelen en uitrollen:

  • Herdenken en beleven
  • Cultuur en Maatschappij

Verder wil zij een verdien- en financieringsmodel ontwikkelen omwille van de continuïteit van deze programmering. Meer informatie over deze ambities en het stappenplan vindt u in het “Beleidsplan 2023-2025” dat u hier kunt downloaden.

Het bestuur bestond op 1 juli 2023 uit

Naam

Functie

Monique (M.G.A.D.) van de Vijver-Beekman

Voorzitter

Lex (A.G.) Mulder

Secretaris

Ton (A.E.B.) Thiele

Wnd. penningmeester

Gerrit (G.H.) van Nieuwenhuizen

Algemeen lid

Willem (W.A.) van Ommeren

Algemeen Lid

Ineke (G.M.L.W.) Kroes

Algemeen lid

Chris (C.) van Hunnik

Algemeen lid (vice-voorzitter)

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting. Slechts onkostenvergoedingen en vacatiegelden (indien van toepassing) kunnen na overleg met het bestuur vergoed worden. Als voorbeeld reizen naar andere musea en gerelateerde bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering.
Het Huishoudelijk Reglement bevat verder afspraken over integriteit, diversiteit, financiële vastlegging, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersbescherming en klachtenprocedure.

Uitgeoefende activiteiten:
De activiteiten van de Stichting worden periodiek gemeld via een nieuwbrief aan de ‘vrienden’ van de stichting. Elders op de website kun je deze inzien. ‘klik hier voor de nieuwsbrieven’.
De bestuursvergaderingen worden in notulen vastgelegd.

De inkomsten en uitgaven van de Stichting zijn verantwoord in kaslijsten per kalenderjaar die hier in te zien zijn:
Download kaslijst 2021
Download kaslijst 2022
Vanaf 2023 zal de verantwoording via een Exploitatierekening plaatsvinden.

To read this page in English please use Google Translate.

In the future this website will be available in English language.